Home Wushu Wushu WC2017: Gyandash Singh finishes at 13th in Taolu Taijijian